برآمد باد صبح و بوي نوروز

به کام دوستان و بخت پيروز

مبارک بادت اين سال و همه سال

همايون بادت اين روز و همه روز

****

هر روزتان بهاری و بهارتان جاودانه باد

سال نو مبارک