دکتر غلامرضا حبیبی، دبیر کانون کشوری و رئیس انجمن صنفی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران با دکتر مهدی صبورزاده مشاور و دستیار معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری و  کمک های اقتصادی و فنی ایران در جذب سرمایه های خارجی دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در محل دبیرخانه کانون برگزار شد.

در این جلسه که پیرو دیدار سال گذشته دو طرف در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وزارت اقتصاد و امور دارایی، انجام شد پیرامون سازوکارهای بهبود جذب سرمایه خارجی در کشور و مدیریت آن در استان های مختلف و همچنین نقش آفرینی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در این ارتباط، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این راستا پس از بررسی شرایط حال حاضر کشور و ارزیابی موضوع از زوایای مختف، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1- کانون کشوری مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی از آقای دکتر صبورزاده جهت مشارکت در برنامه اتاق نوآوری و کمیسیون های تخصصی ملی ذیل آن، دعوت نمود. همچنین بنا شد در ارتباط با سازوکار اجرایی جهت این امر، پس از جمعبندی در هیات مدیره کانون، تصمیم گیری شود.

2- از آقای دکتر صبورزاده دعوت شد تا با حضور در هیات مدیره کانون، پیرامون روند جذب و مدیریت سرمایه گذاری خارجی و حمایت های سازمان کمک های اقتصادی و فنی ایران توضیح دهند و زمینه های همکاری مشترک مرور گردد.

3- بنا شد همایشی جهت آموزش و اطلاع رسانی روند جذب و مدیریت سرمایه گذاری خارجی در کشور با حضور علاقمندان از مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان های مختلف کشور در تهران برگزار شود.

4- در نهایت مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی علاقمند جهت مدیریت سرمایه گذاری خارجی در استان های خود، مشخص می شوند و مراکز واجد شرایط و منتخب، زیر نظر کانون کشوری و انجمن های صنفی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استانی، فعالیت خواهند داشت.